Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

AKTUALNOŚCI, strona 1:

Ogłoszenie o poszukiwaniu osoby do świadczenia usługi opieki wytchnieniowej

Utworzono dnia 25.01.2022

Gmina Dąbie/Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu będący realizatorem resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ,,Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego poszukuje osób, chętnych do świadczenia usług asystenckich dla osób niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Dąbie

Wymagania:

Usługi opieki wytchnieniowej mogą świadczyć:

  1. osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej/ pielęgniarka lub inny, zapewniającym realizację usługi opieki wytchnieniowej w zakresie adekwatnym do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej.
  2. Osoby posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy/opieki osobom niepełnosprawnym,

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi, poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma zapewniać członkom rodziny lub opiekunom osób z niepełnosprawnością:

1.czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację;

Warunki współpracy:

  • świadczenie usług może być realizowane przez 7 dni w tygodniu  w godzinach od 6:00 do 22:00
  • limit godzin na jednego uczestnika Programu dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej nie może przekroczyć 240 godzin,
  • cena za jedną  godzinę zegarową świadczenia usług asystenta wynosić będzie nie więcej niż 40,00 zł brutto,
  • w przypadku osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej – cena brutto obejmuje zaliczkę na podatek od osób fizycznych, składki ZUS (ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe i Fundusz Pracy) płacone przez strony umowy,

Podstawa współpracy:

- umowa cywilno- prawna.

- usługa realizowana będzie w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2022 roku.

 

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

ul. Szeroka 6c, 66-615 Dąbie

Tel: 534 483 548

e-mail: ops@dabie.pl

Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

Utworzono dnia 19.01.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje o przystąpieniu Gminy Dąbie do realizacji programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

 

Więcej informacji w zakładce: Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

 

czytaj dalej na temat: Program "Opieka wytchnieniowa"- edycja 2022

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Utworzono dnia 17.01.2022

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje o przystąpieniu Gminy Dąbie do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, finansowanego ze środków FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO. 

 

                                                Więcej informacji w zakładce: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

czytaj dalej na temat: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej- edycja 2022

Informacja o projekcie

Utworzono dnia 22.10.2021
Regulamin II edycja - Portal Województwa Lubuskiego
Gmina Dąbie / Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną RE-MAR w 2021r. realizuje projekt „ Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”.
Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców Gminy Dąbie zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W roku 2021 do projektu zostało zakwalifikowanych 8 osób bezrobotnych, biernych zawodowo w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym, z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej z miejscowości Ciemnice. Podczas udziału w warsztatach, kursach i szkoleniach uczestnicy będą mogli zdobyć nowe kwalifikacje, zwiększyć szanse w celu podjęcia zatrudnienia. Dodatkowo uczestnicy projektu mają zapewniony dostęp do pomocy psychologa, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i terapeuty do spraw uzależnień.
W okresie czerwiec – październik odbywały się:
zajęcia z zagospodarowania terenów zielonych,
warsztaty „Złota rączka” ,
różnorodne działania edukacyjno-integracyjne dla 8 osób i ich otoczenia,
zajęcia z psychologiem,
warsztaty z profilaktyki alkoholowej.
Aktualnie są realizowane warsztaty : „Smaczne i tanie gotowanie” oraz szkolenie dla dwóch uczestników projektu w zakresie operator wózka jezdniowego wraz z egzaminem UDT.
Wszystkie zajęcia inspirowały uczestników do wspólnej zabawy i integracji rodziny. Uczestnicy zintegrowali się ze społecznością lokalną. Powyższe działania miały wpływ na zwiększenie więzi rodzinnych, poprawę stylu życia, promowanie prawidłowych wzorców rodziny, w tym spędzania czasu wolnego z rodziną. U uczestników projektu zwiększyła się motywacja do poszukiwania zatrudnienia, nabyli nowych umiejętności społecznych oraz poczucia własnej wartości.
czytaj dalej na temat: Informacja o projekcie

nabór wniosków na dożywianie szkolne

Utworzono dnia 19.08.2021
Posiłek w szkole i w domu” wspiera dzieci w powrocie do szkoły -  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej - Portal Gov.pl
 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje, że można składać wnioski o dożywianie dzieci w szkole w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu".
Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy tj. 792,00 zł na osobę w rodzinie:
1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej
Wnioski można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Dąbiu.
czytaj dalej na temat: nabór wniosków na dożywianie szkolne

Nabór wniosków na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Utworzono dnia 02.08.2021
login - BŻ
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje, że do dnia 13.08.2021 r. przyjmuje wnioski na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
O pomoc mogą wnioskować osoby których kryterium dochodowe nie przekracza kwoty 1542,20zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 1 161,60zł w przypadku osoby w rodzinie.
Żywność wydawana będzie w III kwartale 2021r.
Wnioski niezbędne do otrzymania pomocy można pobrać w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu.
Osoby, które dotychczas korzystały z w/w wsparcia nie muszą ponownie składać wniosków.
czytaj dalej na temat: Nabór wniosków na pomoc żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Promocja szczepień

Utworzono dnia 26.07.2021
Dnia 25 lipca 2021r. w Ośrodku Wypoczynkowym Temar w Dąbiu odbył się piknik rodzinny mający na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat wirusa SARS COV-2 oraz promujący szczepienia przeciwko COVID-19. W pikniku udział wzięło 100 osób z terenu Gminy Dąbie.
Wójt Gminy Dąbie Pan Marcin Reczuch wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Dąbie Panią Heleną Rewers-Polewka, Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu Panią Renatą Bożemską-Janicką oraz Dyrektorem Gminnej Biblioteki Publicznej Panią Teresą Hybner wręczyli każdemu uczestnikowi upominek.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej zachęcali seniorów do zapisów na szczepienia oraz przedstawiali korzyści jakie z nich wynikają. Zostały sporządzone ulotki promujące szczepienia i ukazujące możliwość zapisu na szczepienie. Każda obecna osoba na pikniku otrzymała ulotkę. Został przygotowany poczęstunek. Piknik umilił zespół Topolany. Atrakcją wieczoru był udział w spektaklu "Babę zesłał Bóg".
Życzymy wszystkim dużo zdrowia a także zachęcamy do zaszczepienia się przeciwko COVID-19. Drogi mieszkańcu nie zwlekaj! Chroń swoje życie oraz życie najbliższej rodziny i przyjaciół!
Przypominamy również, że w Gminie Dąbie jest zorganizowany specjalny transport z domu do punktu szczepień. W tym celu należy skontaktować się z Gminnym Koordynatorem do spraw szczepień pod numerem telefonu 534 483 548
czytaj dalej na temat: Promocja szczepień

Informacja o projekcie

Utworzono dnia 20.04.2021
Informacja o projekcie

Informujemy, że Gmina Dąbie/ Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu w partnerstwie ze Spółdzielnią Socjalną „RE-MAR” rozpoczął realizację kolejnego cyklu działań w ramach Projektu pn.: „Projekt na rzecz integracji osób i rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym  ukierunkowany na aktywizację społeczno-zawodową w Gminie Dąbie”. Projekt zakłada realizację działań wspierających indywidualnych i grupowych, które mają prowadzić do aktywizacji społecznej i zawodowej osoby wykluczone i zagrożone wykluczeniem społecznym.

W związku z powyższym trwa nabór uczestników do Projektu. Dla zakwalifikowanych osób przewidziano szereg atrakcyjnych wydarzeń, które w przyjemnej atmosferze pozwolą osiągnąć założone cele, zgodnie z zawartym kontraktem socjalnym i indywidualną ścieżką reintegracji.

W czasie realizacji projektu m.in. przewidujemy organizację działań integracyjnych, umożliwienie zdobycia kompetencji zawodowych, udział w szeregu warsztatów i sekcji ciekawych tematycznie, treningi umiejętności interpersonalnych i społecznych, możliwość skorzystania z usług pedagoga, psychologa, terapeuty od uzależnień. Podejmiemy pracę na rzecz zwiększenia aspiracji osobistych i zawodowych oraz szereg innych równie atrakcyjnych działań dopasowanych do indywidualnych potrzeb uczestników.

Wsparcie w projekcie skierowane jest do:

- 16-stu osób z terenu Gminy Dąbie

- osób powyżej 18 roku życia

- osób lub rodzin wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, czyli osób:

- osób długotrwale bezrobotnych i biernych zawodowo

- osób z niepełnosprawnościami

- osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

Rekrutacja prowadzona będzie aż do zakwalifikowania planowanej liczby uczestników.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 7 Równowaga społeczna, Działanie 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 16 uczestników projektu, kobiet i mężczyzn oraz ich otoczenia, zagrożonych wykluczeniem społecznym, będących w wieku aktywności zawodowej, podopiecznych OPS Dąbie w latach 2021-2022.

Dofinansowanie projektu z UE: 136 000,00 zł

 

Świadczenie Wychowawcze 500 + na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Utworzono dnia 18.01.2021

UWAGA!!!

Świadczenie wychowawcze „500+" na nowy okres zasiłkowy 2021/2022.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu informuje, że wnioski o świadczenie 500+ na okres zasiłkowy 2021/2022 będą przyjmowane:

• drogą elektroniczną: od dnia 1 lutego 2021 r.

• w formie papierowej: od dnia 1 kwietnia 2021 r. w siedzibie Ośrodka.

Wnioski drogą elektroniczną będzie można złożyć: za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/, przez bankowość elektroniczną oraz portal PUE ZUS.

 

Obecnie świadczenie wychowawcze przyznawane jest do 31.05.2021r. Aby zachować ciągłość w pobieraniu świadczenia wniosek na nowy okres należy złożyć w terminie do 30.06.2021r. Jeżeli wnioskodawca złoży wniosek o świadczenie wychowawcze po tym terminie, świadczenie przysługiwać będzie od miesiąca złożenia wniosku.

Prawo do świadczenia 500 + w kolejnych latach ustalane będzie na okres od 01 czerwca do dnia 31 maja następnego roku.

czytaj dalej na temat: Świadczenie Wychowawcze 500 + na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Szczepienia

Utworzono dnia 15.01.2021
INFORMACJA W SPRAWIE SZCZEPIEŃ DLA SENIORÓW
Od 15 stycznia rusza rejestracja na szczepienia przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy ukończyli 80 lat, natomiast od 22 stycznia rozpocznie się rejestracja kolejnej grupy, tj. osób powyżej 70. roku życia. Od 25 stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych osób z powyższych grup wiekowych. Stopniowo szczepionka przeciw COVID-19 będzie udostępniana kolejnym grupom wiekowym i zawodowym.
Na gminy został nałożony obowiązek zapewnienia transportu dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Cov-2.
W celu realizacji tego zadania, w tym zbierania zapotrzebowania na dowóz, jak również udzielania niezbędnych informacji na temat szczepień na terenie naszej gminy, został wyznaczony gminny koordynator ds. szczepień Pani Renata Bożemska-Janicka – Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbiu. Informacji w powyższych sprawach można będzie zasięgać pod:
- numerem telefonu 688886025 w godzinach od 7.30 do 15.30,
- nr telefonu 534 483 548 w godz. 15.30 do 19.00.
 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Sierpień 2022 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 60

W poprzednim tygodniu: 92

W tym miesiącu: 152

W poprzednim miesiącu: 348

Wszystkich: 7352