Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Wyplacanie wynagrodzenia

Wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki

 

 

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki jest świadczeniem pieniężnym z pomocy społecznej. Powyższy przepis reguluje art. 36 pkt 1 lit. h oraz art. 53a ustawy  o pomocy społecznej ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.) .
Zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej wypłacenie wynagrodzenia  za sprawowanie opieki należy do zadań zleconych z administracji rządowej realizowanych przez gminę. Na podstawie art. 18 ust. 2 w/w ustawy środki na realizacje tego zadania zapewnia budżet państwa. Oznacza to , że  wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki następuje dopiero  po otrzymaniu na ten cel środków od Wojewody.

Wynagrodzenie wypłaca się w wysokości ustalonej przez sąd. Wynagrodzenie to obliczone w stosunku miesięcznym nie może przekraczać 1/10 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres poprzedzający dzień przyznania wynagrodzenia.

Udzielenie świadczeń w postaci wynagrodzenia za sprawowanie opieki nie wymaga przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego oraz wydania decyzji administracyjnej.

Wynagrodzenie należne opiekunowi prawnemu z tytułu sprawowania opieki nie jest przyznawane z urzędu, lecz na żądanie zgłoszone prze opiekuna (wniosek złożony do OPS).

Z uwagi na fakt, iż wynagrodzenie opiekuna prawnego zakwalifikowane zostało jako świadczenie z pomocy społecznej (art.36 pkt 1 lit. h ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), opiekun prawny pobierający wynagrodzenie ma obowiązek  na podstawie przepisów tej ustawy, informowania ośrodka pomocy społecznej o zmianie swojej sytuacji, w szczególności o zaprzestaniu pełnienia funkcji opiekuna prawnego i/lub o uchyleniu postanowienia o przyznaniu wynagrodzenia za sprawowanie opieki. W powyższych przypadkach wynagrodzenie za sprawowanie opieki nie będzie przysługiwało, a należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

Wymagana dokumentacja do realizacji świadczenia:

1. Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za sprawowania opieki.

2. Odpis prawomocnego postanowienia  Sądu o przyznaniu wynagrodzenia dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

3. Odpis prawomocnego postanowienia  Sądu potwierdzające ustanowienie prawne dla opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

4. Dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość opiekuna prawnego osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej.

5. Zgoda opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych.

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny