Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbiu

Zasiłek rodzinny i dodatki

ZASIŁEK RODZINNY ORAZ DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r, poz. 2220 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniach o oświadczeniach o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (Dz. U. z 2017r poz.1466 )

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 lipca 2018r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy,wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna /Dz.U.poz .1497/


 

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Przyznawany jest na okres zasiłkowy,  obowiązuje od dnia 1 listopada do dnia 31 października następnego roku.

Podstawą do nabycia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego jest spełnienie kryterium dochodowego, które w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 674,00 zł . Jeśli członkiem rodziny jest dziecko posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł na osobę w rodzinie.

Od dnia 1 listopada 2018 r. zasiłek rodzinny wynosi:

 • 95,00 zł. na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;

 • 124,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia;

 • 135,00 zł. na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia;

Prawo do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia, jeśli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy

ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • kopia karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej posiadającego status uchodźcy lub posiadającego zezwolenie na osiedlenie się w Rzeczpospolitej Polskiej

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka

 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację albo kopia aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

 • kopia odpisu prawomocnego wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz dziecka lub wyroku zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka lub orzeczenia sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców albo kopia odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopia odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko

 • zaświadczenie szkoły, w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia

 • informacja sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie o przysposobienie dziecka

 • i inne dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień

Prawo do zasiłku rodzinnego przysługuje: rodzicom, jednemu z rodziców albo opiekunowi prawnemu dziecka, opiekunowi  faktycznemu dziecka, osobie uczącej się - tj. osobie pełnoletniej uczącej się, niepozostającej na utrzymaniu rodziców  w  związku  z  ich śmiercią  lub  w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą  sądową  prawa do alimentów  z  ich  strony,  jeżeli  zamieszkują  na  terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne.

Do zasiłku rodzinnego mogą przysługiwać poniższe dodatki:

1. DODATEK  Z  TYTUŁU  URODZENIA  DZIECKA,  wypłacany jest jednorazowo w kwocie 1000 zł. Przysługuje  matce  lub  ojcu albo opiekunowi  prawnemu dziecka, jeżeli  wniosek o jego przyznanie  zostanie  złożony  przed ukończeniem  przez dziecko 1- go  roku życia.  W przypadku wystąpienia o przysposobienie więcej niż jednego dziecka lub urodzenia więcej niż jednego dziecka podczas jednego porodu dodatek przysługuje na każde dziecko.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • zaświadczenie lekarza, iż matka dziecka pozostawała pod opieką lekarza

2. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO przysługuje przez okres:   24 miesięcy kalendarzowych,  36 miesięcy,  jeżeli  uprawniona sprawuje  opiekę nad  więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu, 72 miesięcy, jeżeli uprawniona sprawuje opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo znacznym stopniu niepełnosprawności. Dodatek wypłacany jest miesięcznie, w wysokości 400,00 zł.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy o co najmniej 6 miesięcznym zatrudnieniu bezpośrednio przed udzieleniem prawa do urlopu wychowawczego

3. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA przysługuje samotnie wychowującym matce lub ojcu dziecka, opiekunowi faktycznemu lub prawnemu dziecka, jeżeli nie zostały zasądzone świadczenia alimentacyjne na rzecz dziecka: ponieważ drugi z rodziców dziecka nie żyje lub ojciec dziecka jest nieznany albo powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się, jeżeli oboje rodzice osoby uczącej się nie żyją. Wypłacany jest miesięcznie w wysokości 193,00 zł na dziecko, nie więcej jednak niż 386,00 zł na wszystkie dzieci. Kwota ta podlega podwyższeniu o 80,00 zł, na dziecko w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnoprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności, nie więcej jednak niż o 160,00 zł. na wszystkie dzieci.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

4. DODATEK Z TYTUŁU WYCHOWYWANIA DZIECKA W RODZINIE WIELODZIETNEJ przysługuje w kwocie 95,00 zł miesięcznie na trzecie i każde następne dziecko w rodzinie. Przy określaniu liczby dzieci w celu ustalenia prawa do niniejszego dodatku brane są pod uwagę wyłącznie dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

5. DODATEK Z TYTUŁU KSZTAŁCENIA I REHABILITACJI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO przyznawany jest w wysokości 90,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do 5. roku życia i w wysokości 110,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia, jeśli legitymuje się ono orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności dziecka/i

6. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO, wypłacany jest jednorazowo w wysokości 100,00 zł na dziecko. Przysługuje również na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne tzw. "zerówkę". Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczęto dany rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne. Wniosek złożony po terminie nie będzie rozpatrywany.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • zaświadczenie ze szkoły, jeżeli dziecko uczęszcza do szkoły ponadgimnazjalnej

7. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA przyznawany jest na okres 10 miesięcy i przysługuje:

a.  w wysokości 113,00 miesięcznie, w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki. Prawo do tego dodatku nabywają także dzieci lub osoby uczące się w szkole podstawowej oraz w gimnazjum posiadające orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.

b. w wysokości 69,00 zł miesięcznie, w celu zapewnienia dziecku możliwości dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.

Dokumenty od wnioskodawcy:

 • wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego

 • zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły

 • dokument  potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie prowadzonym przez podmiot publiczny lub oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz jego zameldowaniu

ZAŁĄCZNIKI:

								

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

Utworzono dnia 21.02.2019, 11:42

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków

Utworzono dnia 21.02.2019, 11:38

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Kwiecień 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Imieniny